Naše službyNemovitost servis

Administrativní činnost

 • evidence všech bytových jednotek a nebytových prostorů

 • evidence uživatelů v bytových jednotkách a nebytových prostorech

 • předpis služeb, fondu oprav, nájmu a všech záloh spojených s užíváním jednotky

 • pravidelná úprava záloh podle nárůstu cen a dle potřeb uživatelů jednotek

 • vedení přehledu plateb, zasílání upomínek neplatičům a případná spolupráce s advokátní kanceláří při vymáhání pohledávek

 • uzavírání smluv s dodavateli energií včetně zastupování při jednání

 • zajištění smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti bytů a bytových domů

 • zajištění cenových nabídek na akce (údržba, opravy, rekonstrukce) - ve spolupráci s SVJ/BD

 • zajištění financování akcí - asistence při výběru finančních subjektů, vypracování veškerých podkladů pro poskytnutí úvěru

 • poskytování informací související se správou a provozem nemovitostí a informací o zjištěných legislativních změnách týkajících se náležitostí objektů (novely zákonů, souvisejících právních předpisů apod.)

Účetnictví

 • kompletní vedení účetnictví podle platných postupů účtování

 • sestavení roční účetní závěrky, zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob (vč. rozvahy, výsledovky a přílohy)

 • zajištění styku s bankovním ústavem SVJ/BD

 • kontrola finančních prostředků na účtu klient

 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur

 • vedení personální a mzdové agendy (odměny členů statutárního orgánu a dohody o provedení práce)

 • pravidelné předkládání vyúčtování fondu oprav dle přání klienta (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně)

 • zpracování Zprávy o činnosti SVJ/BD v uplynulém roce v termínu zpracování ročního vyúčtování služeb (finanční přehledy, provozní data)

Vyučtování služeb

 • evidence údajů pro roční vyúčtování služeb (počet osob v bytě, předpis záloh na služby, dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku)

 • sledování evidence prováděných plateb na základě předpisu

 • zajištění odečtů vodoměrů a spotřeby tepla

 • vyúčtování všech záloh dle platných předpisů a vyhlášek

 • vystavování vyúčtování dle termínů stanovených zákonem

Podpora orgánů SVJ/BD

 • účast správce na shromáždění SVJ/členské schůzi BD, jednání výboru SVJ/představenstva BD, kontrolní komise či jiném jednání dle dohody s klientem

 • příprava podkladů pro shromáždění vlastníků/členskou schůzi - navržení programu, textace pozvánky, formuláře pro kontrolu účasti, zajištění přípravy a zpracování hlasování, vyhotovení zápisu ze shromáždění/členské schůze

 • vystavení veškerých podkladů pro obchodní rejstřík v případě změny orgánů SVJ/BD

 • jednání s úřady v zájmů klienta na základě plné moci pro úkony týkající se SVJ/BD

 • pro nově vznikající SVJ zajištění účasti notáře na ustavujícím shromáždění, pomoc s vedením ustavujícího shromáždění, pomoc s vypracováním stanov

Právní služby

 • spolupráce se spolehlivou advokátní kanceláří

 • zajištění vymáhání dlužných částek

 • příprava podkladů pro soudní a mimosoudní vyrovnání

 • přezkoumání uzavírání smluv

Technická správa

 • vedení technické evidence domu, bytů a nebytových prostor a pozemků (pasporty) - v případě potřeby aktualizace

 • evidence předané technické a provozní dokumentace nemovitosti (dodavatelské smlouvy apod.)

 • technická prohlídka nemovitosti 1x ročně

 • poskytování informací souvisejících se správou a provozem nemovitosti a informací o zjištěných legislativních změnách týkajících se náležitostí objektů (novely zákonů, souvisejících předpisů apod.)

 • zařizování technických prohlídek, odborných posouzení a znaleckých posudků - dle dohody s SVJ

 • sestavení plánu oprav a údržby

 • spolupráce při zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle schválených návrhů včetně kontroly jejich provedení a vyúčtování

 • zajištění technického dozoru pro stavební práce

 • zajišťování údržby a oprav společných částí a zařízení domu včetně příslušenství v souladu s platnými právními předpisy a podle písemných požadavků SVJ